Salgs- og leveringsbetingelser

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 
EXPO-NET Danmark A/S
April 2017
 
 
1. Tilbud og antagelse af ordre:
Har EXPO-NET Danmark A/S afgivet skriftligt tilbud, der ikke angiver nogen acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis overensstemmende skriftlig accept ikke er kommet frem til EXPO-NET Danmark A/S senest 5 uger fra tilbuddets dato.
 
Ordrer er først bindende for EXPO-NET Danmark A/S, når EXPO-NET Danmark A/S skriftligt har bekræftet eller effektueret disse.
 
Det i ordren anførte kvantum kan afvige med +/- 5% i forhold til det angivne, uden at dette har indflydelse på den anførte pris.
 
Produkterne leveres i henhold til EXPO-NET Danmark A/S’ normale specifikationer for det pågældende produkt. Variation i farvenuance berettiger ikke køber til at gøre mangelsindsigelser gældende.
 
Vederlagsfri bistand med teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet m.v., ud fra indleveret tegningsmateriale og lignende, er udelukkende en service, for hvilken EXPO-NET Danmark A/S ikke påtager sig noget ansvar.
 
Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, yde evne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkelig henviser til dem.
 
EXPO-NET Danmark A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om varerne, der er udarbejdet af EXPO-NET Danmark A/S’ leverandører. Det gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledninger m.v.
 
 
2. Priser:
Leverancer sker til de på leveringstidspunktet af EXPO-NET Danmark A/S fastsatte priser, der er i DKK eller EUR og er ekskl. fragt, emballage, udgift til tegninger og klicheer og eventuel merværdiafgift.
 
 
3. Betalingsbetingelser:
Betaling sker senest på den i fakturaen angivne forfaldsdato. Ved betaling efter betalingsfristen beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
 
Hvis der ikke sker rettidig betaling for en leverance, er EXPO-NET Danmark A/S, uden at dette medfører et erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til kunden, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.
 
Såfremt EXPO-NET Danmark A/S skønner, at købers betalingsevne efter ordrens afgivelse forringes, er EXPO-NET Danmark A/S berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling af købesummen eller uigenkaldelig sikkerhedsstillelse for købesummens betaling til forfaldstid.
 
 
4. Levering og forsendelse:
Alle varer leveres FCA Hjørring, og al forsendelse sker for købers regning og risiko. Køber står for eksportklareringen af varerne. Køber sender tillige kopi af udførselsangivelse til EXPO-NET Danmark A/S som dokumentation for korrekt udførsel af EU.
 
Forsendelsesmåden bestemmes af EXPO-NET Danmark A/S efter selskabets frie skøn uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer.
 
De opgivne leveringstider er skønsmæssigt fastsat, og EXPO-NET Danmark A/S er ikke ansvarlig for forsinket levering.
 
Strejke, lockout, driftsforstyrrelser og forsinket levering fra underleverandører og lignende forlænger altid leveringstiden tilsvarende.
 
Såfremt det på grund af krig, oprør eller udførselsforbud og lignende tilstande er umuligt eller forbundet med ekstraordinære vanskeligheder at fremskaffe materialer eller udføre ordren, er EXPO-NET Danmark A/S berettiget til at annullere tilbuddet eller ordren.
 
 
5. Ejendomsforbehold:
Leverede varer forbliver EXPO-NET Danmark A/S’ ejendom, indtil fuldstændig betaling inkl. renter og omkostninger har fundet sted. Køber er forpligtiget til, så længe den fulde købesum ikke er betalt, at drage omsorg for varen på forsvarlig vis, herunder at holde varen behørigt forsikret.
 
 
6. Returnering:
Enhver ordre er bindende for køber, og returnering af fejlfri varer kan kun ske efter særlig aftale. Ved aftale om returnering må kunden påregne, at der alene refunderes 80 % af den fakturerede salgspris med fradrag af eventuelle omkostninger m.v., som EXPO-NET Danmark A/S har afholdt i forbindelse med handlen.
 
Der tillades aldrig returnering af specialfittings og andre specielt fremstillede varer, eller af varer, som har været taget i brug hos kunden eller er beskadiget.
 
 
7. Forsinkelse:
Er der ikke aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og er levering ikke sket inden 1 måned efter, at ordren er endeligt antaget af EXPO-NET Danmark A/S, er kunden berettiget til, ved skriftlig meddelelse til EXPO-NET Danmark A/S, at tilkendegive, at ordren annulleres, hvis levering ikke finder sted inden 14 dage efter EXPO-NET Danmark A/S’ modtagelse af denne meddelelse.
 
Sker levering herefter ikke inden 14 dages fristens udløb, anses ordren som annulleret uden erstatningsansvar for nogen af parterne.
 
Er der aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og er leveringstidspunktet overskredet – uden at der foreligger force majeure - og er leverancen fortsat ikke leveret, kan kunden fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 5 arbejdsdage fra EXPO-NET Danmark A/S’ modtagelse af det skriftlige påkrav. Efter udløbet af denne frist kan køber, med mindre han selv bærer ansvaret for forsinkelsen, skriftlig ophæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen.
 
Hvis køber på denne baggrund hæver aftalen, har han krav på erstatning for de direkte tab, han har lidt, idet erstatningen dog ikke kan overstige 10 % af købsprisen for den forsinkede del af leverancen.
 
Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser på grund af forsinkelse end de foranstående, og EXPO-NET Danmark A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab som følge af forsinkelsen, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste m.v.
 
 
8. Ansvar for mangler og reklamation:
EXPO-NET Danmark A/S hæfter for dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtigt udførte arbejdsydelser samt levering af for ringe mængde, hvor kunden må gå ud fra, at det, som er leveret, er ment at skulle tjene som fuldstændig opfyldelse af aftalen, jf. dansk rets almindelige regler, dog jf. det nedenfor anførte.
 
EXPO-NET Danmark A/S har pligt og ret til at foretage afhjælpning af konstaterede mangler, og køber kan ikke alternativt kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag.
 
Kun EXPO-NET Danmark A/S eller folk, som er anvist af EXPO-NET Danmark A/S, er berettiget til at foretage afhjælpning, og retten til mangelsafhjælpning bortfalder, hvis kunden forinden har haft andre til at foretage reparationer eller ændringer på varen.
 
Kunden må kun selv iværksætte reparation, hvis dette udtrykkeligt er godkendt af EXPO-NET Danmark A/S, eller hvis det er absolut påkrævet for at undgå eller begrænse omfattende skade på person eller gods.
 
EXPO-NET Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori den solgte vare indgår.
 
EXPO-NET Danmark A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.
 
Kunden er forpligtet til straks efter varens modtagelse at kontrollere, at denne er i overensstemmelse med, hvad parterne har aftalt. Såfremt køber konstaterer fejl eller mangler ved de leverede varer, skal der omgående og senest 8 dage efter, at fejlen eller manglerne er konstateret, gives EXPO-NET Danmark A/S meddelelse herom, idet mangelsbeføjelserne i modsat fald bortfalder.
 
 
9. Produktansvar:
 
9a – Afgrænsning af ansvaret
Skader på personer eller ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, som skyldes en defekt ved et produkt, som EXPO-NET Danmark A/S har bragt i omsætning, erstattes i det omfang, det dokumenteres, at EXPO-NET Danmark A/S er ansvarlig for disse skader, jf. dansk rets til enhver tid gældende regler om produktansvar.
 
9b – Indirekte tab
EXPO-NET Danmark A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab som følge af produktskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste m.v.
 
9c – Flere ansvarlige og regres
For skader, som forvoldes af et produkt, hvori EXPO-NET Danmark A/S’ produkter indgår som et delprodukt, er EXPO-NET Danmark A/S ikke ansvarlig, hvis skaden skyldes en defekt ved det færdige produkt eller anvisninger, som er givet af den, der har fremstillet det færdige produkt, eller hvis kvalitetsstyringen hos senere led ikke er i overensstemmelse med god skik.
 
I den udstrækning, EXPO-NET Danmark A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde EXPO-NET Danmark A/S skadesløs i samme omfang, som EXPO-NET Danmark A/S’ ansvar er begrænset i henhold til det i disse vilkår anførte, herunder skader som skyldes købers fejlagtige anvendelse eller anvisninger af produktet. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod EXPO-NET Danmark A/S i anledning af krav fra tredjemand.
 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod kunden om erstatning i henhold til denne §, skal kunden straks give EXPO-NET Danmark A/S underretning herom.
 
 
10. Ansvarsfrihed:
Følgende omstændighed medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer rettidig og/eller mangelfri leverance fra EXPO-NET Danmark A/S’ side eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter udenfor EXPO-NET Danmark A/S’ kontrol, hvad enten de gør sig gældende hos EXPO-NET Danmark A/S selv eller hos selskabets leverandører. Opregningen er ikke udtømmende.
 
I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder, har begge parter ret til at hæve handlen og kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.
 
11. Værneting:
En hver tvist mellem EXPO-NET Danmark A/S og kunden afgøres i henhold til dansk ret, uanset om disse regler måtte føre til, at et andet lands ret skulle være gældende, og afgøres af Retten i Hjørring, uanset hvor kunden i øvrigt måtte bo eller opholde sig.
 
EXPO-NET Danmark A/S kan forlange, at tvisten skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed, jf. de i AB 92 anførte regler.
 
For at downloade pdf-version af Salgs- og leveringsbetingelserne klik på ikonet herunder.